ČLENSTVÍ V TANEČNÍ SKUPINĚ TS NADĚJE
Členem taneční skupiny se může zájemce stát po podání přihlášky a po zaplacení předem stanoveného kurzovného.

ROZSAH VÝUKY
Výuka bude probíhat 2-3x týdně. Výuka je přizpůsobena věku žáků i jejich schopnostem. Tréninky odpadají ve dnech, na něž připadají termíny školních prázdnin a státních svátků.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD
Sraz členů skupiny je minimálně 5 minut před zahájením výuky. Tanečník nesmí opustit trénink dříve, než je dáno dle rozvrhu. Organizátor nezodpovídá za členy taneční skupiny před a po skončení tréninku. Vstup do
tělocvičny je povolen pouze ve vhodné obuvi a vhodném oblečení. Rodiče nemají povolen vstup do vyučovacích hodin. Rodiče se mohou informovat na docházku a přístup dítěte na schůzkách rodičů nebo u lektorů v čase
tomu vymezeném.

TANEČNÍK JE POVINEN
* Dodržovat podmínky účasti na trénincích a soutěžích
* Dodržovat kázeň na trénincích. V případě porušení kázně může být tanečník z lekce vykázán bez jakékoliv náhrady.
* Účastnit se tanečního soustředění, které se koná během letních prázdnin

STORNO PODMÍNKY
Členovi skupiny nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které zabraňují řádné docházce.

VÝŠE KURZOVNÉHO
Taneční průprava – 3 000 Kč/rok
Mini děti, Děti, Junioři – 8 000 Kč/rok
Dospělí – 5 000 Kč/rok
Oldies – 3 500 Kč/rok
Street dance – 4 000 Kč/rok

KURZOVNÉ
Člen nebo jeho zákonný zástupce, je povinen zaplatit kurzovné podle možnosti, kterou zvolil výše, do níže uvedeného data.
1) Celá částka – Pokud člen či zákonný zástupce zvolil možnost zaplatit kurzovné vcelku, uhradí celou danou částku
nejpozději do 25.9.2018 na účet TS Naděje, č.ú. 115-7609080217/0100, variabilní symbol: datum narození
   člena taneční skupiny, text pro příjemce: jméno a příjmení člena taneční skupiny.
2) Dvě pololetní splátky – Pokud člen či zákonný zástupce zvolil možnost splatit kurzovné ve dvou splátkách, uhradí
první polovinu kurzovného nejpozději do 25.9.2018 a druhou polovinu nejpozději do 25.1.2019. Obě splátky
budou uhrazeny převodem na účet TS Naděje. Tuto možnost není možné zvolit pro taneční průpravu.
3) Deset měsíčních splátek (tato varianta je možná po vzájemné dohodě) – Pokud člen či zákonný zástupce zvolil
   možnost splatit kurzovné v deseti pravidelných měsíčních splátkách, uhradí první splátku nejpozději do 25.9.2018.
   Další splátky budou spláceny pravidelně každý měsíc nejpozději do 25. dne daného měsíce. Poslední splátka
   musí být uhrazena nejpozději do 25.6.2019. Všechny splátky budou hrazeny na účet TS Naděje. Tuto možnost
   není možné zvolit pro taneční průpravu, street dance a oldies.
4) V ceně kurzovného není kostým, kulisy a startovné, platí každá skupina samostatně, dle skutečných nákladů.
  Startovné bude hrazeno taneční skupinou, pokud to umožní její finanční situace, v případě že taneční skupina
  nebude úhrady schopna, bude úhrada provedena jednotlivými členy.

Pokud člen nebo jeho zákonný zástupce nezaplatí kurzovné ve výše daném termínu, bude mu účtována pokuta   200 Kč.

ÚČAST NA TRÉNINCÍCH
Tanečník je povinen pravidelně se účastnit tréninků podle rozvrhu a mimořádných tréninků, které budou vypsané na webových stránkách TS Naděje. Z účasti na tréninku musí tanečníka omluvit zákonný zástupce. Pokud je tanečník starší 18-ti let, omlouvá se sám. Omluvenka musí být podaná písemně (sms, e-mail..) jednomu z trenérů. Tanečníka z účasti na veškerých trénincích omlouvá pouze nemoc. Další důvody neúčasti (dovolená, škola v přírodě…) musí být projednané s dostatečným předstihem s trenérem, který tuto neúčast musí schválit. Pokud tyto podmínky nebudou dodržovány, může trenér tanečníka vyloučit ze soutěžní choreografie.

ÚČAST NA SOUTĚŽÍCH
Tanečník je povinen účastnit se všech soutěží v taneční sezóně, které budou stanoveny trenérem. Soutěžní sezóna trvá od března do června daného roku a soutěže mohou být vypisovány v průběhu celé sezóny. Tanečníka z účasti na taneční soutěži omlouvá pouze nemoc. Pokud tyto podmínky nebudou dodržovány, může trenér tanečníka vyloučit ze soutěžní choreografie.

OCHRANA MAJETKU
Tanečník by s sebou neměl nosit na tréninky cenné věci nebo větší obnos peněz.  Za věci uložené v šatně si tanečník zodpovídá sám. Do tanečního sálu, kde výuka probíhá je tanečníkům zakázáno nosit mobilní telefon a jiná elektronická zařízení, která přímo nepotřebuje k výuce.

UKONČENÍ ČLENSTVÍ V TANEČNÍ SKUPINĚ
Členství v taneční skupině může být ukončeno z těchto důvodů:
* Poruší-li člen závažným způsobem smluvní podmínky, nebo jestliže svým chováním vážně ohrožuje výchovu, bezpečnost a zdraví ostatních členů.
* Ze zdravotních důvodů.
* Neplatí-li člen nebo zákonný zástupce nezletilého člena včas a řádně kurzovné.

Souhlasíme s tím, že fotografie nebo filmový záznam našeho dítěte pořízené během soutěží a ostatních akcí v TS Naděje může TS Naděje veřejně publikovat (např.: propagační materiály, nástěnky, Zpravodaj,
tiskoviny, www.stránky).